Stage7 - Poziom7

Słownictwo języka angielskiego z zakresu "Poziom7". Znaleziono 376 słówek. Wybierz kategorię, która najbardziej Ci odpowiada i rozpocznij test. Przy każdym zestawie znajdziesz fiszki w formacie pdf. Wiecej słówek, z innych zakresów jest na stronie głównej.

Lesson 98 - Lekcja 98
iron prasować, żelazko
glad zadowolony
ground grunt, powierzchnia ziemi
football ground boisko
underground podziemny, metro
railway kolej
level poziom
cable kabel
cable TV telewizja kablowa
satellite TV telewizja satelitarna
roof dach
floor piętro, kondygnacja
ground floor parter
ghost duch
evil zły
maintane twierdzić, utrzymać mieć utrzymanie
blind niewidomy
save uratować, oszczędzać
Lesson 99 - Lekcja 99
rescue ratować, ratunek
data dane
suppouse przypuszczać
population populacja, zaludnienie
order porządek, kolejność
alphabetical alfabetyczny
arrival przybycie, przyjazd
depart odjeżdżać
departure odjazd
announce oznajmiać, ogłosić
create tworzyć
huge ogromny
grow grew grown rosnąć, uprawiać
root korzeń
colleague kolega
welcome mile widziany, witać
tradesman sprzedawca
emphasise podkreślić
contrast kontrast
Lesson 100 - Lekcja 100
friendly przyjazny
lively ożywiony, aktywny
manner sposób
joy radość
humour humor
unit jednostka
universe wszechświat
once kiedyś
(w przeszłości)
subtract odjąć
figure liczba, sylwetka
figura
key klucz, kluczowy
bardzo ważny
cover przykryć, okładka
complete całkowity
improve ulepszyć
beef wołowina
pork wieprzowina
butcher’s sklep mięsny
vegetarian wegetariański
greengrocer’s warzywniak
baker’s, bakery piekarnia
grocer’s spożywczy
Lesson 101 - Lekcja 101
well-known znany, sławny
How do you do? Jak się masz?
talent talent
talented utalentowany
melody melodia
rope lina
further dalszy, kolejny
furthermore co więcej, ponadto
fu...
moreover co wiecej, ponadto
...over
what is more co wiecej, ponadto
what ...
chart wykres, tabela
symbol symbol
scale skala
scales waga
phonetic fonetyczny
feature cecha
extremly bardzo, szalaenie
fall asleep zasnąć
scene scena
stream strumień
Lesson 102 - Lekcja 102
raise podnieść, zwiększyć
anyway tak czy inaczej
raise wychowywać, zwiększyć
condition warunek
go ahead iść przodem, zacząć
ruszać
anyhow tak czy inaczej, byle jak
get hold of zdobyć, znaleźć
match mecz
coach trener, autokar
by the way pszy okazji
nawiasem mówiąc
bald łysy
dye farbować
so that po to aby
cell, mobile phone telefon komórkowy
curly kręcony, falujący
wavy falisty
pretty ładny, dosyć
(śliczny, bardzo)
ill at ease skrępowany
Lesson 103 - Lekcja 103
look after opiekować się, dbać
babysitter opiekunka
dla dzieci
kindergarten przedszkole
puppy szczeniak
manage poradzić sobie, dać radę
manage kierować, zarządzać
management kierownictwo, zarząd
failure porażka
suggestions propozycje
attempt próba, próbować
ballon balon
effort wysiłek, staranie
próba
make an effort dokonać starań, próbować
concentrate skoncentrowac się, skupić się
raise zbierać
sink sank sunk zatonąć, zatopić
(trzy odmiany)
drown utopić się, utonąć
iceberg góra lodowa
unsinkable niezatapialny
Lesson 104 - Lekcja 104
fellow współpracownik, współpasażer
mate kolega
osoba z którą coś robimy wspólnie
passenger pasażer, pasażerka
website strona internetowa
keep in touch utrzymywać kontakt
lose touch stracić kontakt
cycle jeździć na rowerze
uphill pod górę
downhill z góry
one day pewnego dnia
from side to side z boku na bok
sideways bokiem
to the side na bok
annoy irytować, dokuczać
wave fala
surf serfować, uprawiać surfing
surfboard deska surfingowa
seasick cierpieć na chorobę morską
(to be)
grain ziarno, ziarenko
seed nasiono, nasiona
Lesson 105 - Lekcja 105
plum śliwka
peach brzoskwinia
greapes winogrona
fresh świeży
peal obierać
ze skórki
gradually stopniowo
raw szczur
rat szczur
edible jadalny
inedible niejadalny
suffer cierpieć
possess posiadać
sushi bar bar sushi
object przedmiot
do without obyć się bez
relative pronouns zaimki względne
wave machać
neighbour sąsiad
get on well dobrze z kimś żyć
(with)
neighbourhood sąsiedztwo
bookshop księgarnia
chemist’s apteka
block blok
otherwise w przeciwnym razie
Lesson 106 - Lekcja 106
genius geniusz
inelligent inteligentny
intelligence inteligencja
invent wynaleźć
inventor wynalazca
bear bore borne znosić, urodzić
3 formy, znosić (ból)
be born urodzić się
give birth urodzić
behave zachowywać się, postępować
misbehave źle się zachowywać, być niegrzecznym
behaviour zachowanie
smoke palić
(papierosy)
can't stand nie znosić, nie tolerować
chimney komin
Santa Claus Święty Mikołaj
gift prezent
midnight północ
(godzina)
tradition tradycja
traditional tradycyjny
champagne szampan
New Year’s Eve Sylwester
till do, aż do
(until)
watch over pilnować, czuwać
businessman, businesswoman przedsiębiorca, biznesmen
run a business prowadzić interes
success sukces, powodzenie
successful udany, odnoszący sukcesy
Lesson 107 - Lekcja 107
luck szczęście
lucky szczęściarz
ladder drabina
superstition przesąd
superstitious przesądny
post, mail poczta, wysłać pocztą
junk mail ulotki reklamowe
(otrzymywane pocztą)
letter-box skrzynka pocztowa
spam spam
inbox skrzynka odbiorcza
delete skasować, usunąć
mention wspomnieć
comunicate komunikować się, porozumiewać się
comunication komunikacja, porozumiewanie się
means of communications środki łączności
besides oprócz, poza
text message, sms sms, wiadomośc tekstowa
essential istotny
clause zdanie
define określać, precyzować
omit pominąć
taste smak, smakować
hearing słuch
deaf niesłyszący
Lesson 108 - Lekcja 108
sense zmysł
sight wzrok
touch dotyk
at first na początku
at last w końcu
love at first sight miłość od pierwszego wejrzenia
wedding ślub, ślubny
(befor a noon)
wedding ring obrączka
ring pierścionek
marriage małżeństwo
divorce rozwód
fit pasować, odpowiadać
fit być w formie
(w dobrej kondycji)
keep fit trzymać dobra formę
fitness fitness
clockwise w kierunku wskazówek zegara
anticlockwise w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara
tap kran, kurek
sink zlew
advance zrobić postępy, postępy
advanced zaawansowany
career kariera
intermediate średni, średnio-zaawansowany
stage poziom
(zaawansowania)
Lesson 109 - Lekcja 109
speech przemówienie, mowa
stage scena
self-conscious skrępowany
respect szanować, szacunek
property własność, nieruchomość
treat traktować, potraktować
proper właściwy, odpowiedni
improper niewłaściwy, nieodpowiedni
properly właściwie
fraction ułamek
account for odpowiadać za, tłumaczyć
wytłumaczyć
climate klimat
demand żądać, domagać się
żądanie
make sb do sth zmusić kogoś do, nakłonić kogoś do
force sb to do sth zmusić kogoś do
(force)
bully znęcać się, zastraszać
Lesson 110 - Lekcja 110
damage szkoda, awaria
uszkodzić
destroy zniszczyć
natural resources zasoby naturalne, bogactwa naturalne
gas gaz
oil ropa, olej
limit ograniczyć
detail szczegół
period okres
lawyer adwokat, prawnik
trial rozprawa sądowa, proces
fair sprawiedliwy
settle załatwić, uregulować
out of court poza sądem
burglar włamywacz
break into włamać się
steal kraść, ukraść
shoot strzelać
fingerprint odcisk palca
realize zdać sobie sprawę, urzeczywistnić
Lesson 111 - Lekcja 111
bucket wiadro
spade łopata
kick the bucket kopnąć w kalendarz, umrzeć
advise radzić, rada
poradzić, porada
punch udrzyć pięścią, skasować
smack dać klapsa, trzasnąć
slap uderzyć w twarz, spoliczkować
punish karać, ukarać
wonder zastanawiac się, dziwić się
cud
wonderful cudowny, wspaniały
play truant wagarować
unless chyba, że, jeżeli nie
Lesson 112 - Lekcja 112
brave odważny
active aktywny, czynny
( żywy )
activity działanie, czynność
determined zdecydowany, stanowczy
ambition ambicja, aspiracja
ambitious ambitny
determine określić, ustalić
determination determinacja, zdecydowanie
childhood dzieciństwo
atom atom
element pierwiastek, element
składnik
oxygen tlen
press naciskać
pressure presja, ciśnienie
nacisk
decrease zmniejszyć
hangover kac
violent ostry, gwałtowny
bacteria bakteria
cure lekarstwo, leczyć
wyleczyć
infection infekcja
garlic czosnek
antibiotic antybiotyk
recover wyzdrowieć
Lesson 113 - Lekcja 113
sad smutny
cheerful wesoły
cheer up rozweselać, rozchmurzyć
jealous zazdrosny
feelings uczucia
jealousy zazdrość, zawiść
seat miejsce siedzące, siedziba
posadzić, usadzić
object sprzeciwiać się, protestować
disabled niepełnosprawny
bill rachunek
cheque czek
race rasa, wyścig
ścigać sie, biec
prejudice uprzedzenie
prejudiced uprzedzony
misunderstand źle zrozumieć, błędnie zrozumieć
misunderstanding nieporozumienie
Lesson 114 - Lekcja 114
disgust obrzydzenie, wstręt
disgusting obrzydliwy, wstrętny
delicious wspaniały, pyszny
pick your nose dłubać w nosie
pick your teeth dłubać w zębach
plain zrozumiały, zwyczajny
jasny
colourful barwny
beauty uroda, piękno
detective detektyw, śledczy
wywiadowca
on duty na służbie
(np. policjant na służbie)
off duty poza służbą
(np. policjant poza służbą)
rock kołysać się, bujać się
roll turlać, bułka
rolka, zwinąć w rolkę
snowball śnieżka
toilet paper papier toaletowy
fly mucha
recommend polecić
relax odprężyć się, relaksować się
zrelaksować się
director dyrektor, kierownik
encourage zachęcać, dodawać odwagi
govern rządzić
Lesson 115 - Lekcja 115
nervous nerwowy, zdenerwowany
get on one's nerves denerwować, działać komuś na nerwy
director reżyser
screenplay scenariusz
act zagrać, grać
actor aktor
film star gwiazda filmowa
box office success przebój, hit
(np. przebój filmowy)
Do you mind if? Czy masz coś przeciwko?
not at all wcale, w ogóle
above all przede wszystkim
let down zawieść
(kogoś)
feel sorry (for), feel sorry współczuć
forgive wybaczyć
reply odpowiedź, odpowiedzieć
Lesson 116 - Lekcja 116
traffic ruch uliczny
traffic lights światła regulujące ruch, sygnalizatory
traffic jam korek, korek uliczny
switch on włączyć
switch off wyłączyć
electric elektryczny
electrical elektryczność
cut off odciąć
individual indywidualny, jednostka
osoba
personal prywatny, osobisty
privacy prywatność
contact kontakt
stairs schody
step krok, stopień
mind zwracać uwagę, przejmować się
(opiekować się, mieć coś przeciwko)
get off wysiadać
Mind your own business! Pilnuj własnych spraw!, Nie wtrącaj się!
wire przewód, drut
socket gniazdko
(np elektryczne)
plug wtyczka, podłączyć wtyczkę