Irregular verbs - Czasowniki nieregularne

Słownictwo języka angielskiego z zakresu "Czasowniki nieregularne". Znaleziono 27 słówek. Wybierz kategorię, która najbardziej Ci odpowiada i rozpocznij test. Przy każdym zestawie znajdziesz fiszki w formacie pdf. Wiecej słówek, z innych zakresów jest na stronie głównej.

Irregular verbs a-b - Czasowniki nieregularne a-b
abide abided abided
I can't abide him.
znieść, przestrzegać
Nie mogę go znieść.
arise arose arisen
New difficulties had arisen.
powstać, pojawić się
Pojawiły sie nowe trudności.
awake awoke awoken
She awoke to find the streets covered in snow.
obudzić, zbudzić się
Obudziła się, by znaleźć ulice pokryte śniegiem.
be was been, be were been
I've been waiting for you for hours.
być
Czekam na Ciebie od dobrych paru godzin.
bear bore borne, bear bare born
We couldn`t bear the noise.
znosić, urodzić
Nie moglismy znieść tego hałasu.
beat beat beaten, beat beat beat
To bet time.
bić, uderzać
Wybijać rytm.
become became become
What has become of him?
zostawać, stawać się
(kimś)
Co sie z nim stało?
begin began begun
To begin with, I'd like to know ...
zaczynać, rozpocząć
Po pierwsze chciałbym wiedzieć ...
bend bent bent, bend bent bended
The rising wind bent the long grass.
zginać, giąć
schylić się
Wznoszący się wiatr wygiął długą trawę.
bereave bereaved bereaved, bereave bereft bereft pozbawiać, osierocić
beseech besought besought
They beseeched him to stay.
błagać
Błagali go, aby został.
beset beset beset
She was beset with self-doubt.
nagabywać, osaczać
nękać
Była nekana wątpliwościami.
bespeak bespoke bespoken świadczyć, wyrażać
bet bet bet, bet betted betted
I bet him twenty bucks that he wouldn't get there before me.
zakładać się, obstawiać
Założyłem się z nim o dwadziescia dolców, że nie dotrze tam przede mną.
bid bade bidden, bid bid bid oferować, licytować
składać ofertę
bind bound bound
Shared problems bind people together.
wiązać, złączyć
oprawić coś (np. książkę)
Wspólne problemy łączą ludzi.
bite bit bitten
Something bit me on the nose yesterday.
gryźć, ugryżć
ukąsić
Coś mnie wczoraj ugryzło w nos.
bleed bled bled
When I see a tragedy, my heart bleeds.
krwawić
Kiedy widzę tragedię, moje serce krwawi.
blow blew blown
The wind is blowing from the east.
dmuchać, wiać
Wiatr wieje od wschodu.
break broke broken
The thief broke the window and got inside.
łamać, przerwać
Złodziej rozbił okno i dostał się do środka.
breed bred bred hodować, rozmnażać
bring brought brought
She brought Kate home from the hospital.
przynosić, przywieźć
Przywiozła Kasie ze szpitala do domu.
broadcast broadcast broadcast
The announcement was broadcast live.
nadawać, transmitować
Ogłoszenie było transmitowane na żywo.
build built built budować
burn burnt burnt, burn burned burned
Look, his house is burning!
płonąć, palić się
spalić
Patrz, jego dom płonie!
burst burst burst wybuchnąć, wybuchać
buy bought bought kupować, zakupić